autunm
OKCEN


Obecné kultúrne centrum ako príspevková organizácia obce s právnou subjektivitou vznikla 1.4.2010 a plní svoje základné poslanie: uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov našej obce. Hlavným cieľom našej inštitúcie je napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj v oblasti kultúry, významné postavenie našej obce. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že OKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti záujmovej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov širokej žánrovej škály. Tento aspekt je potrebné stále zdôrazňovať pri hodnotení kultúrnej inštitúcie vo vzťahu k ostatným organizáciám.
       Vďaka vytrvalej podpore sa naša obec môže skutočne popýšiť hodnotným kultúrnym životom a záujmovou činnosťou. Je to vklad do budúcnosti, vklad zmysluplný, ktorý sa zúročí v ďalších rokoch a ťažko sa dá exaktne vypočítať jeho prínos.

 

Poslanie a predmet činnosti Obecného kultúrneho centra:

Predmetom činnosti a hlavnými úlohami OKC sú :

 • zabezpečenie verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti
 • zabezpečenie vzdelávania detí, mládeže a dospelých
 • vytváranie podmienok pre združovanie sa do záujmových útvarov
 • organizovanie profesionálnych a amatérskych programov
 • vyvíjanie aktivít v oblasti spoločenského života
 • zabezpečovanie premietania filmov
 • usporadúvanie slávností, organizovanie a realizácia slávnostných podujatí pri príležitosti štátnych sviatkov, významných kultúrno-historických výročí
 • sprostredkúvanie občanom aktuálnych informácií a oznamov
 • vytvorením Turisticko-informačnej kancelárie poskytne návštevníkom obce i jej obyvateľom informačné služby nielen o obci, ale aj o celom regióne
 • pomocou vlastných propagačných a informačných materiálov podporí rozvoj cestovného ruchu

Na zabezpečenie týchto úloh OKC využíva priestory zrekonštruovaného kultúrneho domu a kaštieľa, so všetkým zariadením a technickým vybavením.

Kultúrny dom
V priestoroch kultúrneho domu sa realizujú:

 • vystúpenia amatérskych a profesionálnych umelcov,
 • prehliadky a festivaly
 • kultúrne slávnosti
 • slávnostné podujatia pri príležitosti štátnych sviatkov, ako aj významných kultúrno - historických výročí
 • kultúrno-spoločenská činnosť
 • estetická výchova, rozvoj záujmovo umeleckej činnosti
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie

Kino
Zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie obyvateľov Smižian. Taktiež zabezpečujeme vo výchovno-vzdelávacom procese premietanie filmov pre MŠ A ZŠ.

 

Kaštieľ
V priestoroch kaštieľa sa realizujú:

 • kultúrno-spoločenské činnosti
 • rozvíjajú sa záujmovo umelecké činnosti a estetická výchova
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie
 • činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obci
 • propagačné, reklamné, edičné, agentúrne a aktivačné činnosti
 • účelové republikové a zahraničné podujatia
 • a ďalšie činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenskou činnosťou

 

Informačné centrum
Informačná kancelária bude celoročnou prevádzkou a bude plniť úlohy:

1. vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce:

 • poskytovanie bezplatných informácií
 • zabezpečovanie sprievodcovskej služby a vypracovávanie itinerárov
 • distribúcia produktov CR
 • zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí (mesačné, ročné, tradičné podujatia)
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia
 • doplnkové služby (suveníry a spomienkové predmety, turistická literatúra, mapy, pohľadnice a iné)

2. vo vzťahu k rozvoju cestovnému ruchu:

 • propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch)
 • organizuje podujatia vyvolávajúce cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni, prehliadky)
 • manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri tvorbe koncepcií, organizovanie účastí na veľtrhoch CR, správy)Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2016 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2015 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2014 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2013 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2012 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2011 nájdete TU .

Činnosť Obecného kultúrneho centra za rok 2010 nájdete TU .